Platforma propojí romské lídry

10.09.2021/ Jsme partnery projektu "Romští lídři - hybatelé změny", který je podpořen grantem z Norských fondů 2014 - 2021.

Od září zahájí Diecézní charita ostravsko-opavská dvouletý projekt financovaný z Norských fondů pod názvem „Romští lídři – hybatelé změny“. Společně s partnery z řad neziskových organizací, měst a univerzity vytvoří regionální Romskou platformu, která propojí romské lídry vyloučených komunit v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Na projektu bude diecézní Charita spolupracovat se třemi nestátními neziskovými organizacemi, které se věnují komunitní práci: Bunkr, o. p. s. (Třinec), Člověk v tísni, o. p. s. (Přerov) a Komunitní skupina – Společná cesta, z. s. (Ostrava-Kunčičky). Do projektu se zapojí také statutární město Ostrava, statutární město Třinec a Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity.


„Sdílení zkušeností považujeme za důležitou součást komunitní práce nejen mezi zástupci organizací, které projekty komunitní práce v romských komunitách realizují, ale uvědomili jsme si důležitost kontaktů mezi zástupci jednotlivých komunit v regionu, protože řeší podobné problémy, mohou se povzbudit a sdílet svoje know-how,“ upřesňuje Bc. Růžena Dunková, vedoucí Komunitní práce Diecézní charity ostravsko-opavské.


Během projektu vznikne Romská platforma sestavená z romských lídrů ze 4 komunitních skupin působících v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, konkrétně ve městech Třinec, Přerov a městských obvodech Ostrava-Kunčičky a Ostrava-Přívoz. Lídři se budou vzdělávat, aby získali nové kompetence, budou pracovat pro komunitu a spolupracovat s dalšími partnery. Díky zapojení více organizací a komunit dojde také ke sdílení zkušeností mezi komunitními pracovníky a romskými lídry.


„Rozvíjení potenciálu, znalostí a kompetencí lídrů komunit vnímám jako klíčové pro rozvoj zplnomocnění celých komunit. Lídři často zastupují komunitu, například při jednání s partnery jako je obec, sociální služby, majitelé domů a další, v hájení a prosazování jejích zájmu a společnou prací se snaží o zlepšení vztahů a stavu lokalit, ve kterých žijí. Pokud budou i oni umět předávat své schopnosti na další členy komunity, může být komunitní práce udržitelnější,“ vysvětluje Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.


Lídři budou mít během projektu za úkol, mimo jiné, aktivně propojit lidi ze své komunity. V místních lokalitách zorganizují např. veřejný úklid nebo sousedská setkání. Komunity se také navzájem navštíví, aby mohly sdílet zkušenosti. Naplánován je zahraniční výjezd do nizozemského města Utrecht, kde působí Leida Schuringa, expertka komunitní práce evropského formátu.


Navíc se projekt zaměří na vzdělávání a šíření osvěty mezi zástupci většinové společnosti, především na zaměstnance institucí a úřadů, kteří se při práci setkávají s Romy. Témata vzdělávání budou např. o problematice sociálního vyloučení Romů, o jeho příčinách i o metodě komunitní práce v romských komunitách. V rámci projektu vzniknou webové stránky s cílem zlepšení mediálního obrazu romské komunity v české společnosti. Přínosy projektu shrne závěrečná konference na téma „Komunitní práce – účinná metoda sociální integrace Romů“.


Kontakt pro média:
 Ing. Miroslav Hodeček, vedoucí útvaru sociálního začleňování Diecézní charity ostravsko-opavské, e-mail: miroslav.hodecek [at] dchoo [dot] charita.cz, tel.: 731 625 873
 Sylva Lejsková, PR Diecézní charity ostravsko-opavské, e-mail: sylva.lejskova [at] dchoo [dot] charita.cz, tel.: 733 741 036